İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 268 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Elmack kemii (os zygomaticum) ‘nin d yznde, byk zigomatik kasn balang yeri zerinden balayp st dudan az kesine yakn blmnde kas lifleri ve deride sonlanan, st duda yukan kaldmc, yze elemli i
Elmack kemii (os zygomaticum)’nin d yznden balayp az kesi derisi ve az kesindeki kas liflerinde sonlanan, az kesini yukan kaldrc ve arkaya ekici kas; byk zigomatik kas
Musculus thyroarytenoideus’un iyan liflerini oluturmak zere, tiroid kkrdan n blmnn i yznden balayp aritenoid kkrdak tabannn arka ksmndaki ses knts (processus vocalis)’nda sonlanan, ses
tibbi çeviri
Dil srtnda aponeurosis linguae’den balayp dikey seyrederek dil alt yz aponevrozu ve dil kenarlarnda sonlanan, dili yasslatrc ve geniletici kas; dilin dikey kas
Femur’da linea intertrochanterica’nn alt blm, linea aspera’nn iyan duda ve septum intermusculare femoris mediale’den balayp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu, patella’n
Femur’da intertrochanterica’nn st blm, trochanter majr, tuberositas glutea, linea aspera’nn dyan duda ve septum intermusculare femoris laterale’den balayp musculus quadriceps femoris’
Femur cismi n yznn 2/3 st blm ve uyluun kaslar aras dyan blmesi (septum intermusculare femoris laterale) ‘nden balayp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu araclyla patella’nn st
Yumuak damak aponevrozu ve spina nasalis posterior’dan balayp uvula (kk dil) mukozasnda sonlanan, kk dili yukar kaldrc kas; kk dil kas.
Musculus gastrocnemius ve musculus soleus’un beraber oluturduklar kas; baldr bal kas
Uzun ba (caput longum) krek kemii (scapu-la)’nde tuberculum infraglenoidale’den, dyan ba (caput laterale) humerus arka yznn -sulcus nervi radialis’in stnde kalan- st yarsndan ve ona komu hum
Protuberantia occipitalis externa, oksipital kemiin ense st izgisi (linea nuchae superior)’nin iyan blm, ligamentum nuchae ve 7. boyun, 1.12. gs omurlarnn dikensi kntlarndan balayp kprck kemii (cl
Sternum cismi ve processus xiphoideus’un arka yzlerinden balayp 2.-6. kkrdak kaburgalarn i yzlerinde sonlanan, -ekspirasyon esnasnda gs daraltnak zere- kkrdak kaburgalar aa ekici kas; gsn enine k
skiyumkolu (ramus ossis ischii)’nun alt blmnn i yznden balayp raphe, perinealis ve centrum tendineum perinei’de sonlanan, centrum tendineum perinei’ye destek salayc, onu yerinde tutucu, ayrca e
Tuber ischiadicum’un niyan blm ve iskiyum kolunun ona komu ksmndan balayp centrum tendineum perinei’de sonlanan, centrum tendineum perinei’ye destek salayc, onu yerinde tutucu kas; perine’
Musculus trapezius ve musculus sternocleidomastoideus tendonlar arasnda enine uzan gsteren kk kas; ensenin enine kas; ensenin transvers kas.
Musculus depressor anguli oris’in bir ksm yzeysel kas liflerinden oluup ene ucu altnda kar taraf kasn lifleri ile apralaarak birbirlerine karan kas; ene ucunun enine kas; ene ucunun transvers kas
Septum linguae’dan balayp dil kenarlarnda sonlanan kas liflerinin oluturduu, dilin uzunluunu ksaltc ve artrc kas; dilin enine kas; dilin transvers kas.
Kulak kkrdann arka yznde eminentia conchae ile eminentia scaphae arasnda uzanan, kulak sayvan d kenar (helix)’n arkaya ekici kas; kulan enine kas; kulan transvers kas
7.-12. kkrdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dyan blmnden balayp linea alba ve -fak inguinalis araclyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Kulak sayvannda, tragus’un d yz zerinde dikey seyreden ksa kas eridi; tragus kas
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 589 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Krek kemiini ne eken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula iyan kenarnn -kanad andrr ekilde- arkaya doru knt yapmas; kanatl skapula.
Bk. musculus vocalis
Bk. musculus verticalis linguae
tibbi çeviri
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Musculus occipitofrontalis’in arka blmn oluturan oksipital karn.
Musculus occipitofrontalis’in n blmn oluturan frontal kam.
Arteria trans versa cervicis’e elik eden ve musculus trapezius ile komu dokularn venz kann vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Arteriae temporales profundae’ya elik eden ve musculus temporalis’in derin blmnn venz kann boaltmak zere plexus pterygoideus’a alan venler; akak derin venleri; derin temporal venler
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi nnde birlemesi ile oluup kolda arteria brachialis’e elik eden ve musculus teres major’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- vena basilica ile birle
Musculus temporalis’in venz kann, venae temporales superfciales’in birleerek tek ven haline dnt blme ileten ven; akak orta veni; orta temporal ven
Az tabannda arteria sublingualis’e elik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, az taban ve dietlerinin venz kann vena lingualis’e ileten ven; dilalt veni; sublingu
Arteria sternocleido-mastoidea’ya elik eden ve musculus sternocleideus’un venz kann vena jugularis interna’ya ileten ven; ster-nokleidomastoid ven
n ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarnda- birlemesinden oluan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dnen ven;
El srtndaki rete venosum’un ulnar tarafndan balayp n kola giden ve musculus teres majr’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- venae brachiales’le birleen ven; bazilik ven
Musculus teres majr’un alt kenarnda vena basilica ile venae brachiales’in birlemesinden oluan ve koltukaltnda arteria axillaris’e elik ederek seyrettikten sonra birinci kaburgann d kenarnda vena su
(L.): 1- Byk; geni; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dnda byk blmn oluturan kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
Bk. musculus uvulae
Pubis kemeri (arcus pubis)’nin iki kolu arasnda uzanan, musculus transversus perinei profundus ile musculus sphincter urethrae ve bu kaslarn her iki yzn rten fasyalarn oluturduu, gen eklindeki fibromskler
1 2 3 4 .. 28 29 30
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü